REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREENCELL.GLOBAL OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU

STAN PRAWNY NA DZIEŃ: 1 STYCZNIA 2023 ROKU

(zwany dalej "Regulaminem")

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego GREENCELL.GLOBAL dostępnego pod domeną www.greencell.global oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonywania za pośrednictwem serwisu zakupu Produktów w Sklepie GREENCELL.GLOBAL.

  1.2. Sklep GREENCELL.GLOBAL, działa pod adresem www.greencell.global i prowadzony jest przez CSG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714229, NIP: 6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314, kapitał zakładowy: 350.000,00 zł w całości wpłacony. Adres do korespondencji: GREEN CELL, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków.

  Ze Sklepem GREENCELL.GLOBAL Użytkownicy mogą kontaktować się pod następującym adresem mailowym: [email protected] oraz numerem telefonu: +48 12 444 6247. Opłata za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym danego dostawcy usług.

  2. DEFINICJE

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  2.1. CSG, Sprzedawca, Usługodawca - CSG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714229, NIP: 6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314, kapitał zakładowy: 350.000,00 zł w całości wpłacony.

  2.2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie GREENCELL.GLOBAL umożliwiający utworzenie Konta.
  2.3. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w zakładkach Sklepu GREENCELL.GLOBAL umożliwiający nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.
  2.4. Formularz zamówienia– usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie GREENCELL.GLOBAL umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  2.5. Klient – Użytkownik, który poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie GREENCELL.GLOBAL zawarł z CSG Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niego Konto.

  2.6. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w Sklepie GREENCELL.GLOBAL, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  2.7. Newsletter – usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie GREENCELL.GLOBAL.

  2.8. Przedsiębiorca Uprzywilejowany - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

  2.9. Konto – usługa elektroniczna, zapis informatyczny części serwisu, w ramach której Użytkownik może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie. W Koncie gromadzone są dane osobowe oraz informacje o działaniach Klienta w ramach Sklepu GREENCELL.GLOBAL. Konto prowadzone jest bezpłatnie przez CSG. Dostęp do Konta pozwala na identyfikację w Sklepie GREENCELL.GLOBAL oraz składanie ofert na zakup wybranego Produktu. Użytkownik odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta są poprawne, kompletne i aktualne.

  2.10. Opinie – Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie GREENCELL.GLOBAL umożliwiająca dodawanie przez Klientów opinii i ocen dotyczących Produktów oraz zawartych Umów Sprzedaży.

  2.11. Produkt - rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.

  2.12. Przerwa techniczna - czasowe wyłączenie funkcjonalności Sklepu GREEN CELL GLOBAL w całości lub w części, związane z awarią Sklepu GREEN CELL GLOBAL, w tym serwerów Sklepu GREEN CELL GLOBAL, lub związane z koniecznością konserwacji tych serwerów bądź modernizacją lub przebudową Sklepu GREEN CELL GLOBAL, w czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych Usług,

  2.13. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta, dokonana samodzielnie przez Użytkownika lub na zlecenie Użytkownika, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie GREENCELL.GLOBAL lub za pośrednictwem kontaktu z infolinią.

  2.14. Sklep GREEN CELL GLOBAL - prowadzony przez CSG internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną www.greencell.global, za pośrednictwem którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż i który umożliwia złożenie Zamówienia.

  2.15. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, którego Użytkownik oraz Usługodawca nie mogli przewidzieć i któremu nie mogli zapobiec, uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu GREENCELL.GLOBAL w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu Użytkownik lub Usługodawca nie mógł przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności i które nie było efektem błędów lub zaniedbań Użytkownika lub Usługodawcy dotkniętego jej działaniem.

  2.16. Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

  2.17. usługa cyfrowa - usługę pozwalającą Konsumentowi na:

  a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

  b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone

  przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,

  c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

  2.18.Towar z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nim połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

  2.19. Umowa - umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z CSG z chwilą potwierdzenia Rejestracji. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).

  2.20. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez CSG na rzecz Klienta Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki.

  2.21. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu GREENCELL.GLOBAL.
  2.22. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  2.23. Użytkownik, Usługobiorca - (1)osoba fizyczna, w tym Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także przedstawienie takiej zgody na każde żądanie Sprzedawcy, (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

  - która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu GREENCELL.GLOBAL.

  2.24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu GREENCELL.GLOBAL i/lub za pośrednictwem infolinii, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

  3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU GREENCELL.GLOBAL

  3.1. W Sklepie GREENCELL.GLOBAL dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy, Newsletter oraz Opinie.
  3.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Utwórz konto”. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
  3.1.1.1. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].  lub też pisemnie na adres: ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, 3.1.2. Formularz zamówienia – korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie GREENCELL.GLOBAL. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu GREENCELL.GLOBAL po wypełnieniu Formularza zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, metoda płatności. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem, niezbędne jest podanie także nazwy firmy i numeru NIP.
  3.1.2.1. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  3.1.3. Formularz kontaktowy – korzystanie z Formularza kontaktowego następuje po (1) wypełnieniu Formularza kontaktowego dostępnego w odpowiedniej zakładce Sklepu GREENCELL.GLOBAL oraz (2) kliknięciu na stronie Sklepu GREENCELL.GLOBAL po wypełnieniu Formularza kontaktowego pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu GREENCELL.GLOBAL). W Formularzu kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy.
  3.1.3.1. Usługa Elektroniczna Formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  3.1.4. Komunikacja marketingowa – wyrażenie zgody na otrzymywanie od CSG treści marketingowych drogą e-mailową następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu w formularzu zapisu widocznym na stronie Sklepu Green Cell imienia oraz adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane wiadomości marketingowe (2) kliknięciu pola „Zapisz się”  Zgodę na otrzymywanie od CSG treści marketingowych można również wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na listę subskrybentów.
  3.1.4.1. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].  lub też pisemnie na adres: ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków. Usługobiorca posiadający Konto może również samodzielnie wypisać się z Newslettera, odznaczając opcję zapisu na Newsletter w ustawieniach swojego Konta w Sklepie GREENCELL.GLOBAL.
  3.1.5. Opinie – dodanie opinii możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) przejściu do zakładki z opiniami na stronie wybranego Produktu, (2) wpisaniu adresu e-mail Usługobiorcy, treści opinii i wybraniu oceny graficznej Produktu oraz (3) kliknięciu pola „Dodaj opinię”. Dodawanie opinii zastrzeżone jest wyłącznie dla Usługobiorcy, który dokonał zakupu danego Produktu i posiada Konto w Sklepie GREENCELL.GLOBAL. Usługobiorca korzystając z Usługi elektronicznej Opinie obowiązany jest podawać wyłącznie rzetelne oraz prawdziwe informacje. Usługobiorcy zabrania się zamieszczania opinii o charakterze obraźliwym i zniesławiającym lub niezgodnych ze stanem faktycznym.
  3.1.5.1. Usługa elektroniczna Opinie świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą dodania opinii lub oceny za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Usługi elektronicznej przez Usługobiorcę. Uwidocznienie opinii lub oceny wystawionej przez Usługobiorcę na stronie Sklepu GREENCELL.GLOBAL wymaga wcześniejszego zatwierdzenia opinii lub oceny przez Usługodawcę.
  3.2. Niezbędne, minimalne warunki techniczne, których spełnienie jest konieczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep GREENCELL.GLOBAL, w tym zawarcia Umowy lub Umowy Sprzedaży obejmują: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej. Za wszelkie problemy wynikające ze stosowania urządzeń lub systemów operacyjnych nie spełniających wymogów opisanych w niniejszym paragrafie, w szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu GREENCELL.GLOBAL, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. By dokonać Rejestracji, zawrzeć lub Umowę Sprzedaży Użytkownik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

  3.3. Użytkownik ma możliwość składania Zamówień i zawierania Umowy Sprzedaży po dokonaniu Rejestracji i utworzeniu Konta, w którym gromadzone są udostępnione przez niego dane oraz informacje dotyczące jego działań w Sklepie GREENCELL.GLOBAL.

  3.4. Przeglądanie asortymentu Sklepu GREENCELL.GLOBAL nie wymaga Rejestracji. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu GREENCELL.GLOBAL możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji (założeniu Konta).

  3.5. Podczas procesu Rejestracji lub składania Zamówienia, poprzez zaznaczenie odrębnego check box Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz akceptuje jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu założenia Konta lub w celu złożenia Zamówienia.

  3.6. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji lub później przez niego zmienione, muszą być prawdziwe, zgodne z prawem, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Użytkownik/Klient, nie jest uprawniony do umieszczania w Sklepie GREENCELL.GLOBAL danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.

  3.7. CSG może, z ważnych powodów, zmienić zasady korzystania przez oznaczonego Użytkownika/Klienta ze Sklepu GREENCELL.GLOBAL, w szczególności dokonać ograniczeń w dopuszczalnym sposobie dostawy, wyborze formy płatności, jak również składania Zamówień. Ważnymi powodami są, w szczególności:

  3.7.1. uzasadnione przypuszczenie, że Użytkownik/Klient celowo działa na szkodę CSG w ten sposób, że korzysta z usług oferowanych przez CSG w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem,

  3.7.2. powstają uzasadnione wątpliwości co do poprawności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika/Klienta i pomimo kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, wątpliwości te nie zostaną usunięte.

  3.8. Użytkownik/Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu GREENCELL.GLOBAL (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu GREENCELL.GLOBAL. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected], telefonicznie pod numerem telefonu: +48 12 444 6247 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu. W reklamacji zaleca się, by Użytkownik/Klient podał: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez CSG następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  3.9. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dostęp za pośrednictwem Serwisu do danych z serwerów GREENCELL.GLOBAL był możliwy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnienia Usługodawcy do zarządzenia Przerwy Technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenie w całości lub w części powyższego dostępu.

  3.10. W przypadku potrzeby zarządzenia Przerwy Technicznej, Usługodawca poinformuje o przewidywanym terminie wystąpienia i trwania Przerwy Technicznej w komunikacie wyświetlanym bezpośrednio w GREENCELL.GLOBAL.

  3.11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu GREENCELL.GLOBAL spowodowane siłą wyższą, przerwą techniczną, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu GREENCELL.GLOBAL z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

  4. CENY PRODUKTÓW I DOSTĘPNE METODY PŁATNOŚCI

  4.1. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie GREENCELL.GLOBAL wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są każdorazowo podawane w Sklepie GREENCELL.GLOBAL w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty dostawy.

  4.2. Na każdy sprzedany przez CSG Produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

  4.3. CSG zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu GREENCELL.GLOBAL. Nie dotyczy to Zamówień już złożonych.

  4.4. W przypadku zmiany ceny Produktów polegającej na obniżce, CSG poinformuje o obniżeniu ceny Produktu. Obok informacji o obniżonej cenie CSG uwidoczni również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

  4.5. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie CSG uwidoczni również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

  4.6. Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep GREENCELL.GLOBAL ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za Produkt:

  4.6.1. kartą kredytową lub płatniczą (debetową),

  4.6.2. poprzez serwis PayPal (w bezpiecznym połączeniu ssl 128 bitów).

  5. PRE-ORDER

  5.1. Pre-order to zamówienia w przedsprzedaży, limitowane w ilości i czasie, których CSG nie jest w ich posiadaniu w chwili opublikowania oferty na stronie. Taka forma przedsprzedaży umożliwia zapoznanie się przez Klienta z właściwościami Produktu w Sklepie GREENCELL.GLOBAL i umożliwia rezerwację Produktu dającego Klientowi prawo pierwszeństwa zakupu.

  5.2. Dostępny jest jeden rodzaj przedsprzedaży: wirtualna rezerwację Produktu, którego cena jest ceną ostateczną i nie podlega obniżkom w związku z prowadzonymi akcjami handlowymi w Sklepie GREENCELL.GLOBAL. Produkt jest dostępny wyłącznie online.

  5.3. Data przedsprzedaży ustalana jest przez Sklep GREENCELL.GLOBAL. CSG zastrzega sobie prawo do zmiany daty przedsprzedaży w momencie przesunięć wynikających z charakterystyki procesu logistycznego. Pre-order można kupić od momentu wystawienia oferty, aż do wycofania przedsprzedaży lub wyczerpania zapasów.

  6. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

  6.1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu GREENCELL.GLOBAL stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie GREENCELL.GLOBAL składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

  6.2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sklepu GREENCELL.GLOBAL automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie Zamówienia w systemie. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem Umowy Sprzedaży.

  6.3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności Produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu przedmiotu Zamówienia. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

  6.4. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Sklepie GREENCELL.GLOBAL jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

  7. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, CZAS, SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY

  7.1. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  7.2. Wysyłka Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  7.3. Koszty transportu i dostawy Produktów obciążają Klienta, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w sposób określony w pkt 4.1. Regulaminu oraz w koszyku zawierającym wybrane Produkty.

  7.4. CSG dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji Zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw.

  7.5. Czas dostawy Produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania przedmiotu Zamówienia powiększony o czas dostawy. Podany termin wysyłki Pre-order jest datą orientacyjną i może ulec zmianie.

  7.6. CSG nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie Produktów, spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu dostawy lub adresu e-mail. CSG zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto, CSG może dochodzić odszkodowania w wysokości poniesionych kosztów dostawy, spowodowanych błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu dostawy.

  8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

  8.1. W terminie 30 dni od otrzymania zamówionego Produktu, Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.6. Regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i Produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

  8.2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany wszedł w posiadanie zamówionego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego weszła w posiadanie zamówionego Produktu.

  8.3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia.

  8.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia w drodze wysyłki pocztą na adres korespondencyjny podany w pkt. 1.2. niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Oświadczenie Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

  8.5. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia procedury zwrotu, o ile taki dokument został dostarczony w formie tradycyjnej (papierowej).

  8.6. Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:

  8.6.1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany, chyba że Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8.6.2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  8.6.3. Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8.7. Produkty – treści cyfrowe lub usługi cyfrowe:
  8.7.1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego wspólnie z innymi Konsumentami/Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3) Sprzedawca na żądanie Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi/ Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta Użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
  8.7.2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
  8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego od Umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany:
  8.8.1. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8.8.2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  8.8.3. W przypadku Produktu - usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu GREENCELL.GLOBAL nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów:

  8.9.1. o świadczenie usług, za które Konsument/ Przedsiębiorca Uprzywilejowany jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sklep GREENCELL.GLOBAL wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

  8.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  8.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  8.9.4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  8.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  8.9.6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  8.9.7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  8.9.8. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument/ Przedsiębiorca Uprzywilejowany jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy  i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi/ Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu potwierdzenie o zawarciu Umowy Sprzedaży utrwalone na papierze lub, za zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego, na innym trwałym nośniku.

  8.9.9. o świadczenie usług, za które Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument/ Przedsiębiorca Uprzywilejowany wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego.

  8.10. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego od Umowy Sprzedaży.

  8.11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


  9. PROCEDURA REKLAMACYJNA

  9.1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości i wyraża nadzieję, że zakupiony Produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.

  9.2. Niniejszy punkt 9 Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji składanych do Sprzedawcy dotyczących Produktów oraz Umów Sprzedaży.

  9.3. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  9.3.1. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31 grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  9.3.2. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
  9.3.3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
  9.4. Sprzedawca prowadzi wsparcie techniczne pod numerem telefonu +48 12 444 6247 oraz za drogą elektroniczną (adres e-mail: 
  [email protected]).

  9.5. Reklamacja może zostać złożona:
  9.5.1. pisemnie na adres: Panattoni Park West – Green Cell, 32-050 Skawina, ul. rtm. Witolda Pileckiego 8 z dopiskiem "Dział Reklamacji";
  9.5.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
  [email protected].
  9.5.3. w formie elektronicznej za pomocą formularza reklamacji dostępnego https://greencell.global/pl/content/85-warranty  
  9.6. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: Panattoni Park West – Green Cell, 32-050 Skawina, ul. rtm. Witolda Pileckiego 8

  9.7. Do reklamacji należy dołączyć:

  9.7.1. wadliwy Produkt wraz z elementami kompletu i kartą gwarancyjną, jeśli takie były wydane; w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczny transport rzeczy,

  9.7.2. w miarę możliwości dowód zakupu (np. paragon lub fakturę), jeśli został przekazany w formie papierowej.
  9.7.3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  9.8. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
  9.9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

  9.10. Zgodnie z art. 558 § 1 w zw. z art. 556(4) Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) odpowiedzialność CSG z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego zostaje wyłączona. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

  10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI/PRZEDSIĘBIORCAMI UPRZYWILEJOWANYMI

  10.1. Niniejszy rozdział (9.) Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi.

  10.2. CSG zachowuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym żadnych roszczeń w stosunku do CSG.

  10.3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami/Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi CSG może nałożyć ograniczenia w dostępnych sposobach płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

  10.4. Z chwilą wydania przez CSG Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. CSG w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  10.5. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami/Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi CSG może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

  10.6. Ani CSG ani jej pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

  10.7. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności CSG, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

  10.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy CSG, a Klientem niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CSG.

  10.9. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami/Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi CSG może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  11. OPINIE O PRODUKTACH

  11.1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie GREENCELL.GLOBAL na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
  11.2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie GREENCELL.GLOBAL. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu GREENCELL.GLOBAL lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Klient może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.
  11.3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie GREENCELL.GLOBAL oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie oraz posiada
  zarejestrowane Konto w Sklepie GREENCELL.GLOBAL. Opinia o Sklepie GREENCELL.GLOBAL może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu GREENCELL.GLOBAL.
  11.4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
  11.5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu GREENCELL.GLOBAL (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu GREENCELL.GLOBAL.
  11.6. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
  11.6.1. Opublikowanie opinii
  wystawionej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu GREENCELL.GLOBAL wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu GREENCELL.GLOBAL– w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie GREENCELL.GLOBAL, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
  11.6.2. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie GREENCELL.GLOBAL.
  11.6.3. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu GREENCELL.GLOBAL lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
  11.7. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 8. Regulaminu.
  11.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

  12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  12.1. Dane osobowe podawane przez Użytkownika/Klienta w Sklepie GREENCELL.GLOBAL (w tym w procesie Rejestracji, korzystania ze Sklepu GREENCELL.GLOBAL, dokonywania zakupów), przetwarzane są przez CSG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714229, NIP: 6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314, kapitał zakładowy: 350.000,00 zł w całości wpłacony. Adres do korespondencji: GREEN CELL, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków – Administratora Danych.

  12.2. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią niniejszego Regulaminu: https://greencell.global/pl/content/2-polityka-prywatnosci

  12.3. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP, możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/.

  13. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  13.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe uregulowania mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania CSG do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

  13.2. Sklep GREENCELL.GLOBAL informuje, że Konsument może zdecydować się skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Dalsze informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  13.3. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  14.1. Opisy Produktów, zdjęcia, materiały graficzne, logotypy i inne treści zawarte w Sklepie GREENCELL.GLOBAL stanowią chronioną własność CSG. Ich kopiowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, w szczególności udostępnianie w innych serwisach internetowych wymaga pisemnej zgody CSG.

  14.2. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika/Klienta treści o charakterze bezprawnym.

  14.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe jest prawo polskie.

  14.4. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, CSG poinformuje o tym Użytkowników na stronie www.greencell.global udostępniając nową treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym w jego zmianie, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sklep GREENCELL.GLOBAL, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Użytkowników/Klientów mogą nastąpić w terminie krótszym. Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy do czasu realizacji przedmiotowego Zamówienia. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie wypowie Umowy przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

  14.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2021 r. i dotyczy wszystkich Zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu. Dotychczasowe brzmienie Regulaminu dostępne jest tutaj - LINK.

  Treść Regulaminu dostępna jest także w formacie PDF tutaj - LINK.

  Załącznik nr 1 DO REGULAMINU

  W ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji. Oświadczenie to Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i można go pobrać klikając w poniższy link: LINK.

  W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy zachęcamy do poprawnego wypełnienia formularza i przesłania go na adres e-mail: [email protected]

  Przesyłkę nadaj na adres:

  Panattoni Park West - Green Cell

  ul. rtm. Witolda Pileckiego 8

  32-050 Skawina


  UWAGA!

  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13) o dostarczanie treści cyfrowych nie dostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy;

  14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY: LINK

  Do przeglądania plików w formacie PDF (Portable Document Format), umieszczonych w linkach, potrzebny jest program Adobe Reader. Najnowszą, darmową wersję Adobe Reader, można pobrać ze strony internetowej: http://get.adobe.com/reader/otherversions/
  Informacje środowiskowe

  Ważne informacje dotyczące:

  1. trybu zwrotu zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowoołowiowych,
  2. opłaty depozytowej pobieranej przy zakupie akumulatorów samochodowych,
  3. przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

  znajdują się w poniższym dokumencie: LINK

  back to top