POLITYKA PRYWATNOŚCI

-dotycząca danych osobowych klientów (w tym klientów sklepu internetowego GREENCELL.GLOBAL – WWW.GREENCELL.GLOBAL)-
oraz
-dotycząca danych osobowych odbiorców przesyłek ze sklepu internetowego GREENCELL.GLOBAL – WWW.GREENCELL.GLOBAL-1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Nazywamy się CSG S.A. z siedzibą w Krakowie i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Krakowie (przy ul. Kalwaryjskiej 33). Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres: [email protected] lub telefonicznie pod nr +48 12 444 6247.

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jeśli jesteś naszym klientem (w tym klientem sklepu internetowego GREENCELL.GLOBAL), przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą oraz w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

Jeśli jesteś klientem sklepu internetowego GREENCELL GLOBAL, na podstawie uzasadnionego interesu przetwarzamy również dane związane z Twoją aktywnością na stronie sklepu internetowego. Przetwarzanie to obejmuje:

- automatyczny odczyt (w chwili korzystania ze sklepu internetowego) unikalnego numeru instalacyjnego Twojej przeglądarki internetowej i następnie wykorzystywanie go do wysyłania Ci wiadomości typu push (get-signal), przy czym dana ta nie jest łączona przez nas z pozostałymi Twoimi danymi osobowymi,

- instalowanie w Twojej przeglądarce plików cookies, powodujących przez określony czas wyświetlanie się reklam naszego sklepu przy przeglądaniu Internetu za pomocą tej przeglądarki.

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w innych celach marketingowych (tj. do mailowego zapraszania Cię do skorzystania z organizowanej promocji i przesyłania Ci innych informacji marketingowych, a także do zaproszenia Cię do wyrażenia opinii o naszym sklepie.

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) odznaczając odpowiednie pole wyboru w ustawieniach swojego konta.

Jeżeli dokonałeś zgłoszenia, iż w usługach świadczonych w ramach sklepu internetowego GREENCELL.GLOBAL znajdują się treści nielegalne, zgodnie art. 16 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz.U.UE.L.2022.277.1 z późn. zm. ,, DSA”) („Zgłoszenie”) lub wniosłeś skargę na decyzję wydaną w wyniku rozpatrzenia Zgłoszenia („Skarga”), Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wypełniania ciążących nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO):

  • określonych w art. 16 ust. 1, 4, 5 i 6 DSA polegających na (i) przyjęciu od Ciebie Zgłoszenia, (ii) rozpatrzeniu Zgłoszenia, (iii) poinformowaniu Cię o podjętej decyzji w przedmiocie dokonanego Zgłoszenia, (iv) poinformowaniu Cię o możliwości odwołania się od naszej decyzji podjętej w przedmiocie Zgłoszenia,

  • określonych w art. 16 ust. 1, 4, 5 i 6 oraz art. 17 ust. 3 lit. f) DSA polegających na (i) przyjęciu od Ciebie Skargi, (ii) rozpatrzeniu Skargi, (iii) poinformowaniu Cię o decyzji podjętej przez nas w przedmiocie złożonej Skargi,

  • związanych z identyfikacją Ciebie jako osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego dokonałeś Zgłoszenia lub złożyłeś Skargę (o ile ma zastosowanie),

  • określonych w art. 18 ust. 1 DSA polegających na informowaniu organów ścigania lub organów sądowych zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich o podejrzeniu, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób i przekazaniu wszystkich dostępnych informacji na ten temat.

Jeżeli zaś w ramach sklepu internetowego GREENCELL.GLOBALprzesyłasz lub publikujesz treści (np. opinie o naszych produktach), Twoje dane możemy przetwarzać także w celu poinformowania Cię o decyzji podjętej przez nas w przedmiocie przesłanej/opublikowanej przez Ciebie treści, której dotyczy Zgłoszenie lub Skarga oraz wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych określonych w art. 18 ust. 1 DSA, o których mowa powyżej.

W powyższym zakresie, będziemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli jesteś osobą wskazaną jako odbiorca towarów zakupionych przez klientów sklepu internetowego GREENCELL.GLOBAL (niekiedy klient wskazuje członka rodziny, sąsiada, portiera, pracownika, swojego własnego klienta – w wypadku tzw. dropshippingu), przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na przesłance legalizacyjnej z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez nas umowy z klientem, który wskazał Ciebie jako odbiorcę zakupionego towaru. W dobrej wierze zakładamy, że klient przed podaniem nam Twoich danych uzgodnił to Tobą, lub też, że odbieranie przesyłek należy do Twoich obowiązków służbowych. Wnioskujemy z tego, że przetwarzając Twoje dane w opisany tutaj sposób, nie robimy tego w innych celach niż te, w których uzyskał je od Ciebie nasz klient.

W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas na podany przez Ciebie adres e-mail treści marketingowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w oparciu o Twoją świadomą i dobrowolną zgodę, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes jako Administratora w przypadku, gdy będziemy kierować do Ciebie treści dopasowane do Twoich zainteresowań.3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe klientów:

1. w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku,
2. w przypadku wystawienia faktury – dane konieczne do wystawienia faktury,
a niekiedy również:
3. dane kontaktowe niezbędne do realizacji umowy (adres korespondencyjny, adres email, nr telefonu),
4. dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z rękojmi lub gwarancji.

Przetwarzamy następujące dane osobowe klientów sklepu internetowego:

1. imię i nazwisko,
2. firmę przedsiębiorcy,
3. login,
4. numer telefonu,
5. adres email,
6. adres zamieszkania,
7. adres prowadzenia działalności gospodarczej,
8. adres, pod który mają zostać wysłane towary,
9. historia zakupów,
10. unikalny nr identyfikacyjny przeglądarki internetowej,
11. w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku,
12. w przypadku wystawienia faktury VAT – ponadto – dane konieczne do wystawienia faktury,
a niekiedy również:
13. dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z rękojmi lub gwarancji, a także reklamacji usług świadczonych drogę elektroniczną (prowadzenie konta w sklepie internetowym i dostęp do niego).

Przetwarzamy następujące dane osobowe odbiorców:

1. imię i nazwisko,
2. dostawy,
3. numer telefonu.

Przetwarzamy następujące dane osobowe użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania treści marketingowych:

1. Imię,

2. Adres e-mail.

Przetwarzamy następujące dane osobowe osób, które dokonały Zgłoszenia nielegalnych treści w usługach świadczonych w ramach sklepu internetowego GREENCELL.GLOBAL lub złożyły Skargę:

  1. imię, nazwisko,

  2. adres e-mail,

  3. dane dotyczące podmiotu w imieniu, którego występujesz oraz Twoje stanowisko (o ile ma zastosowanie),

  4. inne dane przekazane w Zgłoszeniu lub Skardze.

4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Jeśli jesteś naszym klientem (w tym klientem sklepu internetowego GREENCELL.GLOBAL), Twoje dane osobowe ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).

Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej Google Cloud (dostarczanej przez Google LLC, Google Ireland Limited oraz Google Asia Pacific Pte. Ltd.). Skorzystaliśmy przy tym z możliwości przewidzianej w regulaminie tej usługi (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms#6-data-security-security-compliance-audits), aby zapewnić, że Twoje dane osobowe tam przetwarzane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Ponadto Twoje dane osobowe zostaną ujawnione podmiotowi trzeciemu, prowadzącemu dla nas obsługę księgową. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone mu Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Możemy też ujawnić Twoje dane osobowe firmie kurierskiej, albo spedycyjnej, która doręczy Ci zakupiony w naszym sklepie towar, lub dostawcom usług płatniczych, jeśli zdecydujesz się na taką formę płatności.

Twoje dane mogą zostać również przekazane na rzecz podmiotów, którym ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy, w tym organów administracji publicznej, w tym także organów ścigania, które zwrócą się o do nas o dostęp do danych osobowych w ramach uprawnienia, wynikającego z przepisów prawa lub którym udostępnimy dane osobowe na podstawie obowiązku określonego w przepisach prawa, w szczególności art. 18 DSA.Dane odbiorców również przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej Google Cloud (dostarczanej przez Google LLC, Google Ireland Limited oraz Google Asia Pacific Pte. Ltd.). Skorzystaliśmy przy tym z możliwości przewidzianej w regulaminie tej usługi (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms#6-data-security-security-compliance-audits), aby zapewnić, że Twoje dane osobowe tam przetwarzane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Ponadto Twoje dane osobowe zostaną ujawnione podmiotowi trzeciemu, prowadzącemu dla nas obsługę księgową. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone mu Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Możemy też ujawnić Twoje dane osobowe firmie kurierskiej, albo spedycyjnej, która doręczy Ci zakupiony w naszym sklepie towar.

Twoje dane mogą zostać przekazane do podmiotów świadczących dla nas usługi z zakresu wysyłki wiadomości e-mail oraz firmom informatycznym świadczącym usługi na naszą rzecz w zakresie obsługi sklepu internetowego. Ponadto, jeśli będziemy wysyłali do Ciebie wiadomości marketingowe, Twoje dane mogą zostać udostępnione firmom informatycznym lub marketingowym pomagającym nam informować Cię o naszych promocjach i nowych produktach.

5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Jako nasz klient, klient sklepu internetowego GREENCELL.GLOBAL lub odbiorca, proszę miej świadomość, że Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, czyli – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa – przez 5 lat podatkowych. Zapewne dobrze wiesz, że pięć lat podatkowych może oznaczać sześć, a niekiedy prawie siedem lat kalendarzowych.

Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały (np. prowadząc dla Ciebie konto w sklepie internetowym GREENCELL.GLOBAL), to oczywiście niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

Twoje dane osobowe w związku z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu prowadzenia komunikacji marketingowej będziemy przetwarzać do momentu wycofania udzielonej nam zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie związanym z wypełnieniem przez nas obowiązków prawnych związanych z dokonanym przez Ciebie Zgłoszeniem, iż w usługach świadczonych w ramach sklepu internetowego GREENCELL.GLOBAL znajdują się treści nielegalne, Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu upływu terminu na złożenie Skargi, a jeżeli Skarga została złożona, do czasu poinformowania Cię o decyzji podjętej w przedmiocie Skargi.

W zakresie w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, będą one przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celach związanych z wypełnianiem ciążących na nas obowiązków prawnych, będziemy zaś przetwarzać przez okres trwania takiego obowiązku.

6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

Czytaj więcej

prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

Czytaj więcej

prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Czytaj więcej

prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Czytaj więcej

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Czytaj więcej

prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Czytaj więcej

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres: ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu pod adresem e-mai: [email protected] lub telefonicznie pod nr: +48 12 444 6247.

7. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub drogą elektroniczną przy pomocy formularza skargi. Szczegółowe informacje o tym jak złożyć skargę drogą elektroniczną dostępne są na tej stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233

Możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/

8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Jeśli jesteś naszym klientem lub klientem sklepu internetowego GREENCELL.GLOBAL, zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Cześć danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości, przepisy DSA). Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

W przypadku, gdy dokonujesz Zgłoszenia nielegalnych treści w naszej usłudze lub składasz Skargę, podanie Twoich danych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych może także skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Twojego Zgłoszenia lub Skargi.

9. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe naszych klientów oraz klientów sklepu internetowego GREENCELL.GLOBAL pozyskujemy zwykle do nich samych. Analogicznie pozyskujemy dane osobowe osób dokonujących Zgłoszenia nielegalnych treści w naszej usłudze lub składających Skargę.

Dane osobowe odbiorców pozyskujemy zwykle od klientów sklepu internetowego GREENCELL.GLOBAL, którzy wskazali określone osoby jako odbiorców zakupionych towarów.

Prowadzimy jednak również sprzedaż za pośrednictwem serwisów internetowych należących do podmiotów trzecich, jak np. Allegro lub eBay. W razie gdy kupujesz od nas za pośrednictwem takich serwisów, wszystkie dane dotyczące tego zakupu otrzymujemy od nich.

10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Nie dokonujemy profilowania Twoich danych osobowych w rozumieniu przyjętym przez RODO.

back to top