REGULAMIN PROMOCJI „Kod rabatowy – Newsletter” 

na stronie www.greencell.global/pl/
 

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:  

 1. Organizator – CSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714229, NIP: 6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314, kapitał zakładowy: 350.000,00 zł, w całości wpłacony. Adres do korespondencji: ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, adres e-mail: [email protected];

 2. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.greencell.global/pl/;

 3. Produkty – sprzęt elektroniczny i elektronika użytkowa, w szczególności pod marką Green Cell, oferowana do sprzedaży w Sklepie;

 4. Promocja – organizowana przez Organizatora w Sklepie, polegająca na udzieleniu Uczestnikowi Promocji kodu rabatowego o wartości 10% od regularnej Ceny sprzedaży brutto Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu w Czasie Trwania Promocji;  

 5. Czas Trwania Promocji – okres, w którym Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji;

 6. Klient – osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.)), która bierze udział w Promocji; po spełnieniu warunków Promocji staje się Uczestnikiem Promocji;

 7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Promocji, w szczególności zasady otrzymania przez Klienta rabatu.

 

§ 2. WARUNKI PROMOCJI

 1. Promocja obowiązuje do odwołania. 

 2. Uczestnik Promocji może skorzystać z Rabatu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie w terminie 1 roku od jego otrzymania.

 3. Promocja skierowana jest do osób, które zarejestrowały się do Usługi Newsletter świadczonej przez Organizatora i podały w tym celu swój adres e-mail, a tym samym wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących nowych produktów, aktualnych ofert i specjalnych wydarzeń na podany adres e-mail. 

 4. Po kliknięciu przez Klienta w otrzymany od Organizatora link potwierdzający zapis na Newsletter, Organizator automatycznie wyśle Klientowi wiadomość e-mail z kodem rabatowym.

 5. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.

 6. Promocja dotyczy jedynie zakupów zrealizowanych w Sklepie w okresie jej trwania.

 7. Promocja nie obejmuje:

  1. Produktów przecenionych (tj. Produktów, których cena została obniżona przez Organizatora),

  2. Produktów, których cena została już objęta bonami, voucherami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi,

  3. Produktów wyłączonych z promocji, których lista znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu, dostępnego pod linkiem: regulamin

 8. Aby wziąć udział w promocji Klient podejmie następujące czynności:

 1. wyrażenie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym Newslettera drogą elektroniczną,

 2. zapoznanie się z i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

 3. dokonanie w Czasie Trwania Promocji zakupu Produktów objętych Promocją, 

 4. przed złożeniem zamówienia – wpisanie w sekcji Koszyk kodu rabatowego otrzymanego przez Uczestnika Promocji od Organizatora i naciśnięcie przycisku „Zastosuj”. 

 1. Udzielenie rabatu polega na tym, że regularna cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie zostanie pomniejszona o wysokość kodu rabatowego, tj. o wartość 10% liczoną od pełnej, regularnej ceny Produktu lub Produktów. Kod rabatowy nie obniża ewentualnych kosztów dostawy, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

 2. W Czasie Trwania Promocji, Uczestnik Promocji może skorzystać z kodu rabatowego tylko jeden raz. 

 3. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji kod rabatowy nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

 

§ 3. ZWROT I WYMIANA PRODUKTÓW

 1. Produkty zakupione przez Klienta w ramach Promocji podlegają zwrotowi lub wymianie na warunkach obowiązujących w Sklepie. 

 2. W przypadku zwrotu przez Uczestnika Promocji Produktu zakupionego w ramach Promocji, Organizator zwróci cenę rzeczywiście zapłaconą za Produkt (tj. cenę obniżoną o wartość Rabatu). 

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 4. SKARGI 

 1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Promocji, Uczestnik Promocji może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Produktów lub próby nabycia Produktu.  

 2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w §1 Regulaminu adres Organizatora lub adres e-mail, z dopiskiem „Kod rabatowy – Newsletter”.

 3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny Klienta oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.   

 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez Klienta w skardze.  

 

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CSG S.A. (Spółka) z siedzibą w (30-509) Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 33.

 2. Z Administratorem można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, poprzez wiadomości na adres e-mail [email protected] lub telefonicznie pod nr +48 12 444 6247.

 3. Poprzez zgłoszenie do Promocji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Promocji danych osobowych przez Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Promocji.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w celu umożliwienia uczestnictwa w Promocji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń Klientów związanych z udziałem w Promocji, a w przypadku udzielenia przez Klienta dodatkowej, fakultatywnej zgody, również do celów marketingowych aż do cofnięcia takiej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679),

  2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1  lit. c Rozporządzenia 2016/679,

  3. w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679). Uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

  4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679. 

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

  1. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

  2. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,

  3. operatorom pocztowym i kurierom,

  4. bankom i dostawcom usług płatności elektronicznych w zakresie realizacji płatności;

  5. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Czas Trwania Promocji. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. 

 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3c, 3d  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Spółka prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Podstawą przeprowadzenia Promocji są postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa. 

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

  1. Zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzenia Promocji, które mają wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji, 

  2. Zmiana sposobu przeprowadzenia Promocji spowodowana względami technicznymi lub wprowadzenie nowych, modyfikację, wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności usługi Newsletter. 

 3. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Promocji, Organizator poinformuje Klientów o zmianie poprzez publikację tekstu jednolitego Regulaminu Promocji w Sklepie. 

 4. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie czternastu dni od udostępnienia tekstu jednolitego Regulaminu. Do Rabatów, które zachowują ważność w momencie zmiany Regulaminu, stosuje się Regulamin w jego dotychczasowym brzmieniu.

 5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

 6. Regulamin dostępny jest w Sklepie pod linkiem regulamin oraz w siedzibie Organizatora.

 7. Regulamin wchodzi w życie dnia 15.08.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Produkty wyłączone z promocji:

 

AK61

AK50

AK75

CHARGC08

ESGC01

EV07

EV08

EV09

EV10

EV11

EV12

EV13

EV14

EV15

EV15RFID

EV16

EV17

EV18

EV19

EV20

EV21

EVSTND01

INV01UK

INV02UK

INV03UK

INV04UK

INV05UK

INV06UK

INV08UK

INV09UK

INV10UK

INV11UK

INV12UK

INV14UK

INV16UK

INV17UK

INV18UK

INV20UK

INV23UK

INV26UK

INV28UK

INV29UK

INV30UK

KB02ES

KB04FR

KB06IT

KB08DE

KB08ES

KB09ES

KB138DE

KB138ES

KB21ES

KB227FR

KB228DE

KB26ES

KB298DE

KB29DE

KB312DE

KB31DE

KB51ES

KB64FR

KB70ES

KB82ES

UPS01LCDUK

UPS03UK

UPS05UK

UPS01LCD

UPS02

UPS03

UPS04

UPS05

UPS06

UPS07

UPS08

UPS09

UPS10

UPS13

UPS14

UPS15

UPS17

PBGC04

CB05+ADCB23

CB06+ADCB03

CB08+ADCB39

CB11+ADCB14

CB13+ADCB43

CB20+ADCB24

CB22+ADCB18

CB23+ADCB29

CB23+ADCB36

CB24+ADCB19

CB29+ADCB10

CB30+ADCB10

CB31+ADCB06

CB32+ADCB16

CB33+ADCB08

CB33+ADCB32

CB34+ADCB42

CB36+ADCB22

CB37+ADCB07

CB38+ADCB07

CB39+ADCB40

CB42+ADCB34

CB42+ADCB37

CB44+ADCB04

CB44+ADCB31

CB45+ADCB01

CB46+ADCB15

CB48+ADCB13

CB49+ADCB30

CB52+ADCB05

CB53+ADCB17

CB54+ADCB09

CB55+ADCB12

CB55+ADCB33

CB56+ADCB11

CB59+ADCB28

CB61+ADCB38

CB64+ADCB27

CB65+ADCB25

CB67+ADCB02

CB71+ADCB35

CB72+ADCB26

CB74+ADCB20

PT128

PT209

PT219

PT172

PT38

PT205

PT129

PT69

PT166

PT173

PT165

PT249

PT131

PT241

PT174

PT152

PT102

PT128

PT168

PT171

PT151

PT178

CHARGPT11

PT222

CHARGPT07

CHARGPT10

PT203

PT103

PT213

PT272

PT278

PT194

PT37

PT16

PT244

PT42

CHARGPT20

PT08

INVSOL01

INVSOL02

INVSOL03

INVSOL04

EBIKE01STD

EBIKE02STD

EBIKE03STD

EBIKE04STD

EBIKE05STD

EBIKE06STD

EBIKE07STD

EBIKE08STD

EBIKE09STD

EBIKE12STD

EBIKE13STD

EBIKE15STD

EBIKE17STD

EBIKE19STD

EBIKE20STD

EBIKE21STD

EBIKE22STD

EBIKE23STD

EBIKE24STD

EBIKE25STD

EBIKE26STD

EBIKE27STD

EBIKE28STD

EBIKE29STD

EBIKE31STD

EBIKE33

EBIKE35U

EBIKE36STD

EBIKE37U

EBIKE38U

EBIKE39U

EBIKE40

EBIKE42

EBIKE43

EBIKE44

EBIKE45STD

EBIKE46STD

EBIKE47STD

EBIKE47U

EBIKE48STD

EBIKE49STD

EBIKE49U

EBIKE50STD

EBIKE51STD

EBIKE52STD

EBIKE53STD

EBIKE54STD

EBIKE57STD

EBIKE58U

EBIKE61STD

EBIKE62STD

EBIKE63STD

EBIKE66STD

EBIKE67STD

EBIKE68STD

EBIKE69STD

EBIKE70STD

EBIKE71STD

EBIKE72STD

EBIKE73STD

EBIKE74STD

EBIKE76STD

EBIKE77STD

EBIKE78STD

EBIKEGCF01

EBIKEGCF02

EBIKEGCF03

CAV07

CAV08

CAV09

CAV10

CAV11

CAV13

CAV03

CAV14

CAV12

EVGC01

CHARGC06

CHARGC06W

CHARGC08W

EVGC021A2250

EVGC021A2275

EVGC021B2250

EVGC021B2275

 

back to top