Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

1. Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (oraz na ewentualnie dołączonych bateriach lub akumulatorach przenośnych) albo na ich opakowaniu lub dokumentach do nich dołączonych, oznacza obowiązek selektywnego gromadzenia tego rodzaju zużytego sprzętu i/lub baterii oraz akumulatorów przenośnych zgodnie z postanowieniami dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE oraz 2006/66/WE.

2. Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Za pozostawienie tego typu odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

3. Posiadacz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych jest zobowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

4. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany - zużyty sprzęt Dystrybutor przyjmuje pod adresami:

a) GC Space Galeria Krakowska ul. Pawia 5, 31-154 Kraków

5. Dystrybutor, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Dystrybutorowi zużytego sprzętu w w/w przypadku prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected].

6. Dystrybutor, prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

7. Informacje o punktach zbierania zużytego sprzętu znajdują się na gminnych stronach internetowych lub tablicach ogłoszeń urzędów gmin.

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory przenośne (jeżeli zostały dołączone) zaliczane są do grupy odpadów niebezpiecznych. Z uwagi na potencjalną zawartość w nim niebezpiecznych substancji, mieszanin lub części składowych mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

9. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do miejsc specjalnie do tego wyznaczonych oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych. Na tym etapie kształtuje się właściwe postawy, które istotnie wpływają na zachowanie czystego środowiska naturalnego, będącego wspólnym dobrem.

10. Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można uzyskać m.in. w punkcie sprzedaży lub poprzez kontakt z odpowiednią jednostką samorządu terytorialnego.


Tryb zwrotu zużytych baterii i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz zużytych baterii i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych

CSG S.A., na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, poniżej przedstawia informacje o warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz zużytych baterii i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych:

1. Zwrotu tego rodzaju zużytych baterii i akumulatorów może dokonać każdy użytkownik końcowy, który jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy do ich przekazania jednemu z uprawnionych podmiotów. Podmiotami tymi są sprzedawca detaliczny, podmiot prowadzący usługi w zakresie wymiany, podmiot prowadzący zakład przetwarzania lub wprowadzający wyżej wymienione baterie i akumulatory.

2. Zużyte baterie i akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe oraz samochodowe kwasowo-ołowiowe wprowadzone do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej mogą być zwracane do:

a) miejsc ich zakupu, rozumianych w ustawie jako: sprzedawcy detaliczni lub sprzedawcy hurtowi tego rodzaju baterii i akumulatorów,

b) podmiotów zbierających taki rodzaj baterii i akumulatorów,

c) zakładów przetwarzania wymienionych baterii i akumulatorów,

d) miejsc zbierania zużytych baterii i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz zużytych baterii i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych,
tj.:Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA z siedzibą w Krakowie (30-556),przy ul. Wodnej 4.

Adres zakładu przetwarzania:
Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,
ul. Fabryczna 5,
32-540 Bolęcin.

3. Zwrot zużytych baterii i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz zużytych baterii i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych do miejsc wymienionych
w pkt. 2 jest wolny od opłat.

4. Wprowadzający wyżej wymienione rodzaje baterii i akumulatorów jest obowiązany do odebrania ich na własny koszt od użytkownika końcowego, sprzedawcy detalicznego oraz sprzedawcy hurtowego i przekazania ich do przetwarzania oraz recyklingu.


Opłata depozytowa

Informacja o warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych.

Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy, jesteśmy zobowiązani, jako sprzedawca detaliczny:

a) nieodpłatnie przyjąć zużyte wyżej wymienione rodzaje baterii i akumulatorów od użytkownika końcowego;

b) pobrać opłatę depozytową w wysokości 30 zł od kupującego niebędącego przedsiębiorcą za sztukę baterii lub akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego i potwierdzić jej pobranie, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał tego rodzaju zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Obowiązek ten nie dotyczy sprzedawcy detalicznego baterii samochodowych kwasowo ołowiowych oraz akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych udostępnianych jako przynależność albo część składowa innych urządzeń.

c) zwrócić opłatę depozytową w terminie 30 dni od daty jej pobrania. Podstawą zwrotu opłaty depozytowej jest dostarczenie zużytej baterii lub akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego albo dostarczenie faksem lub e-mailem ([email protected]) potwierdzenia zdania zużytej tego rodzaju baterii lub akumulatora we właściwym punkcie,
uprawnionymdo zbierania takich produktów.

Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej następuje na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej oraz dokumencie potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej.

UWAGA!

Gdy zwrot pobranej opłaty depozytowej w naszym punkcie sprzedaży detalicznej nie jest możliwy z powodu jego likwidacji, upadłości albo przerwy w wykonywanej działalności gospodarczej zwrotu dokonuje wprowadzający baterie i akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe w terminie 45 dni od dnia ich sprzedaży. Podstawa prawna: art. 53-56 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

back to top